Cấu trúc not only…but also…

Trong tiếng Anh, có một cách để liên kết hoặc nối hai đặc điểm, tính chất hoặc vị trí với nhau chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc not only…but also… với nghĩa là không những…mà còn…. Để tìm hiểu kĩ hơn về cấu trúc này, chúng mình đã tổng hợp tất cả cấu trúc, cách dùng cũng như ví dụ về cấu trúc not only…but also. Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé.

1. Định nghĩa not only…but also

Not only…but also có nghĩa là không những…mà con, được sử dụng để nối 2 ý, 2 vế câu có cùng tính chất, vị trí.

Ví dụ: She is not only beautiful but also hard working.

(Cô ấy không những đẹp mà còn chăm chỉ.)

2. Các cấu trúc not only…but also

Cấu trúc 1: Nhấn mạnh danh từ

Công thức: S + V + not only + Noun + but also + Noun

Ví dụ: Not only my mother but also I like the beef.

(Không những mẹ tôi mà tôi cũng thích thịt bò.)

Cấu trúc 2: Nhấn mạnh động từ

Công thức: S + not only + V + but also + V

Ví dụ: Lan not only draws beautifully but also sings well.

(Lan không những vẽ đẹp mà còn hát rất hay.)

 Cấu trúc 3: Nhấn mạnh tính từ

Công thức: S + V + not only + adj + but also + adj

Ví dụ: The machine is not only cheap but also useful.

(Cái máy này không những rẻ mà còn hữu ích.)

Cấu trúc 4: Nhấn mạnh trạng từ

Công thức: S + V + not only + Adv + but also + Adv

Ví dụ: Lan calculates not only quickly but also accurately.

(Lan không những tính nhanh mà còn chính xác.)

Cấu trúc 5: Nhấn mạnh cụm giới từ

Công thức: S + V + not only + Prep + but also + Prep

Ví dụ: Riding a bike is not only good for health but also for the environment.

(Đạp xe đạp không những tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho môi trường.)

3. Cấu trúc đảo ngữ của not only …but also

Đảo ngữ với động từ thường:

Not only + Trợ động từ/ Modal verb + S + V but also…

Ví dụ: Lan not only draws beautifully but also sings well.

=> Not only does Lan draws beautifully but also sings well.

Đảo ngữ động từ tobe:

Not only + động từ tobe + S… but also …

4. Cấu trúc đồng nghĩa not only…but also

Cấu trúc 1: Both …and…(vừa … vừa)

S + V + both + adj/adv + and + adj/adv

Ví dụ: She is not only kind but also hard – working = she is both kind and hard – working

Cấu trúc 2: As well as (vừa)

S + V + N/adj/adv + as well as + N/adj/adv

Ví dụ: The machine is not only cheap but also useful = the machine is cheap as well as useful.

5. Bài tập

Viết lại các câu sau bằng cấu trúc not only…but also đã học ở trên

  1. He can write poetry. He can paint, too.
  2. The food is both delicious and cheap.
  3. He is poor. He is unemployed.
  4. They visited China. They also visit Japan.
  5. My mother likes meat. She also likes pork.

Đáp án:

  1. He can not only write poetry but also paint.
  2. The food is not only delicous but also cheap.
  3. He is not only poor but also unemployed.
  4. They visited not only China but also Japan.
  5. My mother likes not only meat but also pork.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc not only…but also và bài tập nhỏ giúp bạn luyện tập tức thì. Hy vọng bài viết này sẽ giúp nắm chắc và hiểu rõ được tất cả những cấu trúc not only…but also cũng nhưng học thêm được các cấu trúc tương đương khác để có thể làm chính xác các bài tập cũng như sử dụng và áp dụng linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày nhé.